Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Huidige opdrachtbrief/overeenkomst (hierna: “de Opdrachtbrief”) en de algemene voorwaarden van de BV Kantoor Vandaele (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle relaties tussen de Cliënt en de BV Kantoor Vandaele.

Afwijkingen van de Opdrachtbrief of de Algemene Voorwaarden dienen steeds en uitsluitend, uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen en aanvaard te worden door zowel de Cliënt als door BV Kantoor Vandaele.

Artikel 2. Opdracht

2.1. Omschrijving van de opdracht
Hier wordt verwezen naar de onderschreven opdrachtbrief.

2.2. Aanvang van de opdracht

De opdracht vangt aan wanneer de Cliënt de Opdrachtbrief (inclusief alle bijlagen zoals de Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring… ) en de volmacht heeft ondertekend én nadat de Cliënt aan BV Kantoor Vandaele alle documenten/informatie heeft overgemaakt dewelke vereist zijn in het kader van de anti-witwas wet (zoals identiteitskaart, identificatie van de uiteindelijke begunstigen voor het ‘Ultimate Beneficial Owners’-register (hierna: UBO-register), …).

Op verzoek van de Cliënt kan BV Kantoor Vandaele de opdracht vroeger aanvatten wegens uitzonderlijke of dringende omstandigheden, in afwijking van het hier bovenvermelde doch dit op uitdrukkelijke en uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt zolang de Opdrachtbrief, de volmacht en alle benodigde documenten inzake de antiwitwaswetgeving niet aan BV Kantoor Vandaele bezorgd heeft.

2.3. Duur van de opdracht en opzegging van de opdracht

2.3.1. Herhaaldelijke opdrachten

Onder “herhaaldelijke opdrachten” wordt verstaan: opdrachten die bestaan uit opeenvolgende prestaties van éénzelfde aard en die tegen bepaalde op voorhand gekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Herhaaldelijke opdrachten worden geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de Opdrachtbrief met herhaaldelijke opdrachten beëindigen, mits aangetekend schrijven en mits in acht naleving van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Deze opzegtermijn kan door de Cliënt, als hij/zij diegene is die de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25% van de erelonen, exclusief BTW, die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de BV Kantoor Vandaele werden geleverd in het ervoor volledig voorafgaand boekjaar of desgevallend het ervoor volledig voorafgaand kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de Opdrachtbrief en de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

2.3.2. Eénmalige opdrachten

Onder “éénmalige opdrachten” wordt verstaan: opdrachten zonder opeenvolgende prestaties.

Eenmalige opdrachten worden, behoudens tegenbewijs, geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten en eindigen automatisch door de uitvoering van de opdracht of door levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 oud Burgerlijk Wetboek, en desgevallend, in afwijking van art. 2004 oud Burgerlijk Wetboek, heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de BV Kantoor Vandaele van:

– de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden;

– alles wat de BV Kantoor Vandaele bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25% van de erelonen, exclusief BTW, die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

Artikel 3. Factureren van ereloon en betalingsvoorwaarden

3.1. Facturatie van prestaties, kosten en tarieven

De prestaties van de BV Kantoor Vandaele zullen binnen de 15 dagen na de uitvoering en beëindiging van herhaaldelijke of éenmalige opdracht worden gefactureerd aan de Cliënt, waarbij de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en daarvoor aangerekende ereloon worden gespecifieerd.

Desgevallend kan worden gewerkt met een forfait.

Het uurtarief wordt vastgesteld in de onderschreven opdrachtbrief en kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Alle bijkomende kosten die de BV Kantoor Vandaele maakt voor de passende verwerking en uitvoering van de overeenkomst en de toegekende opdrachten zullen worden gedetailleerd en doorgerekend aan de Cliënt.

Deze bijkomende kosten omvatten, exemplatief doch niet limitatief opgesomd:

– Verplaatsingskosten: 0,35 EUR per kilometer;
– Voorgeschoten kosten: Bijvoorbeeld inschrijving/wijziging/stopzetting KBO, publicatiekosten Belgisch Staatsblad,…
– Postkosten

3.2. Betalingsvoorwaarden
Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de tien (10) dagen na factuurdatum, zonder korting, op de bankrekening van de BV Kantoor Vandaele zoals deze op de factuur en/of ereloonnota’s vermeld staat.

Bij gebreke aan betaling van de facturen/ereloonnota’s zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is door de Cliënt verschuldigd zijn:
– een conventionele interest op het openstaand factuurbedrag gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand dd. 2 augustus 2002;
– een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande bedragen, met een minimum van 125 EUR;

De conventionele en forfaitaire schadevergoeding heeft geen betrekking op mogelijke gerechtskosten ter invordering en uitvoering van de factuur door de BV Kantoor Vandaele die zodoende bijkomend en ernaast opeisbaar zijn.

Afbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis en worden steeds en bij voorrang toegerekend op de eventuele gerechtskosten, vervolgens op de rente, daarna op het schadebeding en tenslotte op de hoofdsom.

3.3. Voorschotten

BV Kantoor Vandaele kan één of meerdere voorschotten vragen via voorschotfacturen.

Deze voorschotten worden nadien verrekend in de eindfactuur.

3.4. Protest m.b.t. de facturen

De Cliënt dient, indien hij niet akkoord gaat met de toegezonden factu(u)r(en), deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum te protesteren met aangetekend en gemotiveerd schrijven aan de zetel van de BV Kantoor Vandaele bij gebreke waaraan de factu(u)r(en) als definitief en onherroepelijk aanvaard worden aanzien.

Artikel 4. Rechten en plichten van partijen tijdens de Overeenkomst

4.1. Rechten en plichten van de BV Kantoor Vandaele

De verbintenissen die de BV Kantoor Vandaele aangaat jegens de Cliënt krachtens de Opdrachtbrief betreffen inspanningsverbintenissen, behoudens de naleving van de wettelijke termijnen die aan de uitvoering van een opdracht gekoppeld kunnen zijn. BV Kantoor Vandaele voert met de vereiste zorg en aandacht de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit uit.

BV Kantoor Vandaele waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut voor Belastingsadviseurs en Accountants (hierna “ITAA” of “het Instituut” genoemd), rekening houdend met de relevante en van kracht zijnde wetgeving en regelgeving op het moment van de uitvoering van de overeenkomst op voorwaarde dat de Cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten heeft bezorgd. Bij laattijdige bezorging van alle noodzakelijke inlichtingen en documenten, kan de beroepsbeoefenaar op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor boetes, bijslagen en intresten die zouden kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid.

In geen geval kan BV Kantoor Vandaele aansprakelijk zijn voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – van deze wettelijke en reglementaire bepalingen, noch de BV Kantoor Vandaele aansprakelijk zijn voor om het even welke gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten en/of overtredingen die werden begaan voor haar tussenkomst in het dossier van de Cliënt.

De opdracht van de BV Kantoor Vandaele is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, inbreuken op de antiwitwaswetgeving of wat dan ook.

Bv Kantoor Vandaele mag zich laten bijstaan door medewerkers, onderaannemers of deskundigen naar haar keuze en mag de haar toevertrouwde opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Behoudens andersluidend beding, omvat de opdracht van BV Kantoor Vandaele enkel de verwerking van de gegevens/informatie/bewijsstukken, die worden overgemaakt door de Cliënt, zonder verplichting deze te controleren op hun juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of waarheid.

BV Kantoor Vandaele wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de juistheid van de resultaten opgenomen in de jaarrekeningen in geval de boekhouding van de Cliënt niet gerechtvaardigd is door de documenten voorzien bij de Wet van 17 juli 1975 en haar Koninklijke Uitvoeringsbesluiten.

Indien BV Kantoor Vandaele gelast wordt met de controle van de boekhouding, behelst deze controle nooit het systematisch nazicht van alle geschriften, noch het vergelijken met de verantwoordingsstukken, noch de controle van schulden en tegoeden waardoor BV Kantoor Vandaele de juistheid van alle gedane verrichtingen niet kan waarborgen. De dagelijks op te maken en bij te houden stukken en inventarissen worden niet door de BV Kantoor Vandaele opgesteld doch wel door de Cliënt zelf.

Indien door de BV Kantoor Vandaele vergissingen/tegenstrijdigheden/onduidelijkheden worden vastgesteld en aan de Cliënt worden bekend gemaakt, vloeit daaruit geen algemene controleverplichting voort voor de BV Kantoor Vandaele. De afwezigheid van enige opmerkingen door de BV Kantoor Vandaele waarborgt geenszins de regelmatigheid en correctheid van alle door de Cliënt opgestelde documenten of gedane verrichtingen.

De BV Kantoor Vandaele mag de stukken, boeken en bescheiden bijhouden gedurende de tijd die nodig is om de opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via aangestelde(n), of mandataris(sen), drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom zijn van de cliënt.

4.3. Rechten en plichten van de Cliënt

De Cliënt verbindt er zich toe om samen te werken met de BV Kantoor Vandaele met het oog op de aan haar toevertrouwde opdracht.

De Cliënt verbindt zich ertoe om aan de BV Kantoor Vandaele steeds en te allen tijde, tijdig en nauwgezet alle noodzakelijke documenten, gegevens en/of informatie ter beschikking te stellen zodat de BV Kantoor Vandaele de aan haar toevertrouwde opdracht tijdig en correct kan uitvoeren.

Indien de Cliënt nalaat de stukken, gegevens en/of benodigde informatie tijdig en/of behoorlijk over te maken aan de BV Kantoor Vandaele, zal de BV Kntoor Vandaele in geen geval aansprakelijk zijn voor het laattijdig indienen, beantwoorden of reageren op voormelde stukken, gegevens en/of informatie. De Cliënt zal bovendien instaan voor alle bijkomende kosten en ereloon als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de Opdracht.

BV Kantoor Vandaele zal bij het laattijdig en/of niet-behoorlijk overmaken van stukken, gegevens en/of nodige informatie door de Cliënt niet instaan voor de boetes, verhogingen, interesten, gevolgen van extra aanslagen of aanslagen van ambtswege.

Daarenboven wordt de BV Kantoor Vandaele vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor het niet-naleven van wettelijk opgelegde termijnen, regelgeving en akkoord voor de uitvoering van de fiscale, sociale en/of formaliteiten die onder haar opdracht vallen indien de Cliënt nalaat tijdig en/of behoorlijk stukken, gegevens en/of nodige informatie over te maken.

Onder tijdig en/of behoorlijk overmaken van stukken, gegevens en/of benodigde informatie wordt onder meer verstaan:
– De noodzakelijke boekhoudstukken m.b.t. de BTW-aangiftes overmaken aan BV Kantoor Vandaele:
o De boekhoudstukken van de afgelopen maand voor de 10e dag van de daaropvolgende maand (bij maandelijkse BTW-aangiftes);
o De boekhoudstukken van het afgelopen kwartaal voor de 10e dag van de maand volgend op het desbetreffend kwartaal (bij kwartaal BTW-aangiftes);
o De niet BTW-plichtige Cliënt zal de boekhoudstukken minstens éénmaal per jaar en uiterlijk 3 maanden na afsluitdatum overmaken;
o Onder noodzakelijke boekhoudstukken wordt begrepen: inkomende en uitgaande facturen, maandstaten van dagontvangsten uitgesplitst naar betaalwijze, lening-, leasing- en/of huurcontracten, alle bankuittreksels met ertussen gerangschikte dubbels, details van gedane overschrijvingen en/of stortingen, kopieën uit het bijgehouden dag/kasboek, alle documenten inzake lokale belastingen en tenslotte alle andere documenten die BV Kantoor Vandaele opvraagt om haar opdracht conform deze Opdrachtbrief te kunnen uitvoeren.
– Alle documenten uitgaande van de fiscale en/of andere administraties, dewelke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht van de BV Kantoor Vandaele, worden door de Cliënt binnen de vijf (5) dagen na ontvangst aan de BV Kantoor Vandaele overgemaakt;
– De Cliënt voert de werkzaamheden die tot zijn verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid behoren uit in overeenstemming met deze Opdrachtbrief;
– De Cliënt brengt de BV Kantoor Vandaele tijdig op de hoogte van elk gegeven, elke gebeurtenis en/of ontwikkeling die een invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht;
– De Cliënt bezorgt spontaan alle correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie (inclusief elke latere wijziging hiervan) aan de BV Kantoor Vandaele bij een eventuele aanpassing van de opdracht. In het bijzonder zal de Cliënt bij een wijziging van onder meer zijn financiële situatie, zijn geldmiddelen, zijn coördinaten/adres/zetelgegevens en/of uiteindelijke begunstigen de BV Kantoor Vandaele hiervan in kennis stellen, uiterlijk binnen de twee (2) weken na kennisname van deze informatie of wijziging ervan;
– Indien de BV Kantoor Vandaele dit verlangt van de Cliënt, zal de Cliënt schriftelijk bevestigen dat de bezorgde documenten, gegevens en/of inlichtingen waarheidsgetrouw, volledig en correct zijn;
– De Cliënt zal nagaan of de documenten en/of verklaringen opgesteld door de BV Kantoor Vandaele overeenstemmen met zijn/haar verwachtingen en de door de Cliënt bezorgde informatie en, indien dit niet het geval zou zijn, zal de Cliënt de BV Kantoor Vandaele hiervan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de twee (2) weken na ontvangst van de documenten en/of verklaringen, op de hoogte te stellen;
– De Cliënt zal de boekhoudkundige stukken en bescheiden overgemaakt door BV Kantoor Vandaele bewaren gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

De Cliënt verbindt zich ertoe om de BV Kantoor Vandaele op de hoogte te brengen van elke wanbetaling en dit vanaf de eerste achterstallige betaling ten aanzien van om het even welke schuldeiser, meer in het bijzonder van elke fiscale en/of sociale administratie.

De Cliënt heeft steeds het recht om de stukken overgemaakt aan de BV Kantoor Vandaele ter uitvoering van haar opdracht terug te vragen na de uitvoering van haar opdracht, op voorwaarde dat deze stukken eigendom zijn van de Cliënt en de BV Kantoor Vandaele door geen wettelijke, noch andere bepaling, belast is met de bewaring ervan.

Artikel 5. Verbod op afwerving

De cliënt verbindt zich ertoe tijdens de duur van de opdracht en tijdens een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks geen personeelsleden of zelfstandige medewerkers van BV Kantoor Vandaele af te werven, in dienst te nemen, er op één of andere manier beroep op te doen, mee samen te werken, hen te benaderen en/of hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst / samenwerking met de BV Kantoor Vandaele te verbreken / te beëindigen.

Elke overtreding van dit afwervingsverbod zal aanleiding geven tot een éénmalige forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12.500,00 EUR, onverminderd het recht van de BV Kantoor Vandaele om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade het voormeld bedrag van 12.500,00 EUR overtreft.

Artikel 6. Herroepingsrecht van de Cliënt-consument

Indien de Cliënt een consument is, zoals omschreven in art. I.1 2° Wetboek Economisch recht (hierna afgekort als WER), heeft de Cliënt steeds een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om zonder meer af te zien van de overeenkomst indien zij op afstand werd afgesloten conform art. VI.47 e.v. WER.

Artikel 7. Opschorting van de uitvoering van verbintenissen

BV Kantoor Vandaele is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten/uit te stellen in geval de Cliënt zijn verbintenis(sen) niet correct en/of niet tijdig nakomt. Hieronder wordt bijvoorbeeld, maar niet exclusief, begrepen: het niet en/of niet tijdig betalen van de voorschot(ten) op erelonen conform art. 3.2 voormeld.

BV Kantoor Vandaele brengt de Cliënt hiervan steeds schriftelijk op de hoogte.

Indien er tijdens de periode inzake opschorting van de verbintenissen dringende en noodzakelijke rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt en voormelde rechtshandelingen kaderen binnen de opdracht van BV Kantoor Vandaele, zal BV Kantoor Vandaele de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Alle welkdanige kosten en/of lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel van de uitvoering van de verbintenissen zijn steeds en uitsluitend ten laste van de Cliënt.

BV Kantoor Vandaele heeft in alle omstandigheden recht op betaling van de erelonen en kosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. Terbeschikkingstelling van boeken na einde van de opdracht

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de Cliënt ter beschikking gesteld van de Cliënt of zijn gevolmachtigde doch dit steeds tegen de ondertekening van een ontvangstbewijs.

BV Kantoor Vandaele is gerechtigd de administratieve kosten en erelonen van deze aflevering van de boeken en bescheiden in rekening te brengen jegens de Cliënt.

Artikel 9. Overdracht van de opdracht aan een andere door het Instituut erkende juridische entiteit waarin mevrouw Eveline Vandaele mandataris wordt

In geval van overdracht van de opdracht aan een andere door het Instituut erkende juridische entiteit, waarin mevrouw Eveline Vandaele mandataris wordt, zal mevrouw Eveline Vandaele de Cliënt schriftelijk, en dit ten laatste vijftien (15) dagen na de overdracht, in kennis stellen van de volledige coördinaten en het erkenningsnummer van de overnemende juridische entiteit bij het Instituut.

De cliënt en mevrouw Eveline Vandaele erkennen en aanvaarden dat de opdracht zonder onderbreking zal verdergezet worden door de overnemende juridische entiteit.

Artikel 10. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

10.1. Redenen van onmiddellijke beëindiging door de BV Kantoor Vandaele

In alle gevallen kan de BV Kantoor Vandaele de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder enige vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk maken, zoals bijvoorbeeld, louter exemplatief doch niet limitatief opgesomd:

– omstandigheden die de onafhankelijkheid en/of objectiviteit van de BV Kantoor Vandaele in het gedrang brengen;
– omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroepsnormen en deontologische normen onmogelijk maken;
– de kennelijke tekortkoming(en) van de Cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen krachtens deze voorwaarden en krachtens de opdrachtbrief, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot wanbetaling van twee openstaande facturen, het te laat ter beschikking stellen van de documenten nodig voor de uitvoering van de opdrachtbrief;
– in geval van een insolventieprocedure, (gerechtelijke) ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen in hoofde van de Cliënt.
– In geval van wijziging van het risicoprofiel van de Cliënt.

BV Kantoor Vandaele zal de redenen die de onmiddellijke stopzetting van de opdracht verantwoorden schriftelijk meedelen aan de Cliënt.

Naargelang de omstandigheden kan de BV Kantoor Vandaele haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de Cliënt.

Wanneer de overeenkomst wordt stopgezet, wijst de BV Kantoor Vandaele de Cliënt schriftelijk op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn/haar rechten, en waarvoor de BV Kantoor Vandaele opdracht gekregen had.

10.2. Faillissement van de Cliënt

In geval van faillissement van de Cliënt is deze Opdrachtbrief van rechtswege ontbonden.

10.3. Opzeg van de overeenkomst door de Cliënt wegens kennelijke wanprestatie door de BV Kantoor Vandaele

De Cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schade/opzegvergoeding, de opdracht stopzetten, indien de BV Kantoor Vandaele kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze Opdrachtbrief en Algemene Voorwaarden, na te komen en uit te voeren op voorwaarde dat de Cliënt voorafgaandelijk een aangetekende ingebrekestelling richtte aan de zetel van de BV Kantoor Vandaele en BV Kantoor Vandaele binnen een termijn van één (1) maand, na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling, het nodige niet deed om haar eventuele tekortkoming recht te zetten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Conform de verplichting van art. 33 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen is de BV Kantoor Vandaele verzekerd voor haar (burgerlijke) beroepsaansprakelijkheid via een verzekering die werd goedgekeurd door de Raad van het Instituut.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de BV Kantoor Vandaele enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard. BV Kantoor Vandaele kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval een zware fout/nalatigheid, opzet of niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt, wordt bewezen.

De aansprakelijkheid van de BV Kantoor Vandaele is beperkt tot de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, zal de schade voortvloeiend uit een verlies van inkomsten, goodwill, handelsopportuniteiten, verwachte besparingen en/of voordelen, verlies van klanten, verlies van werkuren, verlies of beschadiging van gegevens en/of onrechtstreeks verlies/schade geen aanleiding geven tot enig recht op schadeloosstelling.

De aansprakelijkheid van de BV Kantoor Vandaele zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag gedekt door de voormelde verzekering (burgerlijke) beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de vrijstelling.

Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar het verzoek tot schadeloosstelling van de Cliënt legitiem acht en het bedrag van de schadeloosstelling definitief wordt vastgesteld, gaat de Cliënt akkoord dat zij/hij uitsluitend en definitief vergoed zal worden volgens het ritme en in de mate van de financiële tussenkomst van de verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de BV Kantoor Vandaele steeds beperkt tot een vergoeding van het bedrag, exclusief BTW, van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar met een maximum van 5.000,00 EUR.

Indien de opdracht van de BV Kantoor Vandaele een herhaaldelijke opdracht betreft, wordt de schadevergoeding beperkt tot en berekend op het bedrag van erelonen, exclusief BTW, die aan de Cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die aan het schade verwekkend feit vooraf gaan, of vanaf de uitvoering van de opdracht wanneer de voormelde periode korter is dan twaalf maanden.

Deze beperkingen gelden eveneens voor alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht gericht tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van de verzekeringspolis.

De beperkingen gelden niet wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

De beperkingen zijn derhalve van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit andere fouten vanwege de vennootschap, de vennoten, bestuurders, aangestelden en of zelfstandige medewerkers.

Tenzij anders wettelijk bepaald, komt elke aansprakelijkheidsvordering van de Cliënt definitief en onherroepelijk te vervallen indien zij binnen de periode van één jaar na kennisname, of binnen de periode van één jaar waarbinnen de Cliënt redelijkerwijze ervan kennis had kunnen hebben, niet in rechte werd ingesteld jegens de BV Kantoor Vandaele.

Mochten twee of méér schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden ze beschouwd als één enkel schadegeval en wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste bedrag van toepassing op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Artikel 12. Beroepsgeheim en witwassen van geld

BV Kantoor Vandaele, haar mandatarissen en/of medewerkers worden geacht in het kader van de hen toevertrouwde opdrachten steeds het beroepsgeheim nauwgezet na te leven en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zie o.a. art. 58 wet 22 april 1999 en art. 32 KB 1 maart 1998).

In afwijking daarvan, zijn de BV Kantoor Vandaele, haar mandatarissen en/of medewerkers van hun beroepsgeheim ontheven in het kader van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De Cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat de BV Kantoor Vandaele, haar mandatarissen en/of medewerkers onderworpen zijn aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme zodat de Cliënt er zich toe verbindt om aan de BV Kantoor Vandaele onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving.

Artikel 13. Privacyverklaring / Bewaring van gegevens

De Cliënt bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de BV Kantoor Vandaele met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment geraadpleegd kan worden via de website van de BV Kantoor Vandaele via de (www.kantoorvandaele.be/privacyverklaring/).

BV Kantoor Vandaele zal de dossiers en de daarmee verband houdende documenten bewaren op haar maatschappelijke zetel gedurende de door de wet voorziene periode voor de soort diensten die het voorwerp vormen van de Opdrachtbrief.

BV Kantoor Vandaele zal bij afloop van voormelde wettelijke termijn gerechtigd zijn om deze dossiers en/of documenten te vernietigen zonder de Cliënt hiervan op de hoogte te moeten brengen.

Artikel 14. Nietigheid van bedingen

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Opdrachtbrief en/of Algemene Voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Indien één van de bedingen van de Opdrachtbrief en/of de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal het beding alzo worden geïnterpreteerd dat de uitwerking van het beding zo dicht mogelijk aanleunt bij de inhoud van het nietige beding.

Artikel 15. Diverse bepalingen

BV Kantoor Vandaele doet geen afstand van één of andere bepaling en/of recht dat in haar voordeel geldt indien deze niet in deze Opdrachtbrief en Algemene Voorwaarden expliciet zou opgenomen geworden zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en de uitvoering van de Opdrachtbrief en Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Elke betwisting van welke aard ook behoort, afhankelijk van de hoedanigheid van de Cliënt als consument dan wel ondernemer, tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht over het kantoor Roeselare, de Rechtbank van Eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, dan wel tot deze van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

* * *