Privacybeleid

Uw privacy is van essentieel belang voor BV Kantoor Vandaele.

In deze privacyverklaring lichten wij u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens en wat uw rechten hierbij zijn. Indien u nog vragen heeft, kan u ons contacteren op de hierna volgende manieren:

  • per email via info@accountancyvincke-vandaele.be
  • per post: BV Kantoor Vandaele, Ramskapellestraat 1, 8800 Roeselare.
  • per telefoon : +32 (0)472 44 15 81

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de gegevens van :

  • de bezoekers van onze website www.kantoorvandaele.be, hierna de/onze “Website”;
  • onze (contactpersonen van) (potentiële) cliënten in het kader van onze dienstverlening;
  • sollicitanten die bij Kantoor Vandaele een sollicitatie indienen.

Door gebruik te maken van deze Website, ons te contacteren per e-mail, telefoon of post of het overmaken van een klacht, dossier of vraag, verbindt u zich ertoe deze privacyverklaring na te leven en te aanvaarden.
BV Kantoor Vandaele tracht ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Wie zijn we?

De Website wordt beheerd en uitgebaat door BV Kantoor Vandaele, een besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Ramskapellestraat 1, KBO-nr. 0783.640.036 (in deze privacyverklaring aangeduid met “wij” en “BV Kantoor Vandaele”).
BV Kantoor Vandaele is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij bepalen het doel en de middelen (het waarom en hoe) van de verwerking van uw gegevens.

Soorten persoonsgegevens.

BV Kantoor Vandaele kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Categorie 1 Gegevens die worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website. Deze gegevens omvatten o.a. uw IP-adres en details over uw bezoek (analytische gegevens)
Categorie 2 Gegevens die worden verzameld wanneer u ons contacteert. Deze gegevens zijn uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere gegevens die u zelf vrijgeeft.
Categorie 3 Gegevens die door ons worden verzameld wanneer ons een vraag of dossier wordt overgemaakt en de gegevens die we bekomen van andere boekhouders, overheidsinstanties en/of -registers of andere actoren in het kader van onze dienstverlening als accountant.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen in dit kader zijn de gegevens uit het rijksregister, contactgegevens, beroepsgegevens, fiscale informatie, financiële en bankgegevens, informatie m.b.t. (on)roerende goederen, ondernemingsnummer, identiteitsgegevens van de wettelijk samenwonende partner/echtgeno(o)t(e), gegevens i.v.m. de gezinssamenstelling, communicatievoorkeuren, etc.

Categorie 4 Gegevens die worden verzameld wanneer kandidaat-(stagiair)-medewerkers een spontane sollicitatie indienen of wanneer u uw gegevens overmaakt naar aanleiding van een gepubliceerde vacature.
Categorie 5 U heeft de mogelijkheid om in te tekenen op onze nieuwsbrief. Bij de inschrijving op onze nieuwsbrief, vragen wij u om enkele persoonsgegevens, namelijk e-mailadres, voor- en achternaam.

Cookies

BV Kantoor Vandaele maakt als beheerder van deze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van cookies om de inhoud van onze website te beheren. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en kan u niet weigeren als u onze Website wil bezoeken.

BV Kantoor Vandaele maakt daarnaast gebruik van volgende cookies :

1.             Functionele cookies

Cookie Type Vervaltermijn Doel
PHPSESSID HTTP Na sessie houdt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken

2.             Niet-functionele cookies

Cookie Type Vervaltermijn Doel
_ga HTTP 2 jaar Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat HTTP 1 dag Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen
_gid HTTP 1 dag Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

U kan meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens via cookies in onze cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgronden

BV Kantoor Vandaele kan gebruik maken van uw persoonsgegevens onder de respectievelijke categorieën voor:

Categorie 1 Het optimaliseren van onze website en een analyse te maken van onze diensten. Op basis van cookies waarvoor wij expliciet toestemming vragen bij uw eerste bezoek aan de website, worden anonieme statistieken bijgehouden, waaruit geen specifieke personen en/of bedrijven kunnen worden geïdentificeerd.
Categorie 2 De persoonsgegevens worden op basis van uw expliciete toestemming en ons gerechtvaardigd belang bij contactname verzameld. Dit zodat wij uw vragen, opmerkingen, berichten, etc. kunnen beantwoorden.
Categorie 3 De persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de levering van onze diensten (en de facturatie ervan) waar u zelf om heeft verzocht of voor het uitvoeren van de opdrachten van onze cliënten waarvoor het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij hiertoe een gerechtigd belang hebben in het kader van ons dossierbeheer of dienstverlening als accountant.
Categorie 4
Categorie 5

Bewaartermijn/-criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BV Kantoor Vandaele uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Zo zijn wij om wettelijke redenen genoodzaakt alle dossiergegevens te bewaren tot minstens vijf jaar na het beëindigen van onze taak. Toch bewaren wij uw dossiergegevens gedurende 10 jaar om onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen en om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

Verder zijn wij om wettelijke redenen genoodzaakt uw factuurgegevens minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum te bewaren.

Gegevensontvangers

BV Kantoor Vandaele zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van haar dienstverlening en de optimalisering daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

  • Overheidsinstanties;
  • Software providers;
  • Uw en onze dienstverleners;
  • Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.

In geval van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten kunnen uw gegevens echter wel worden doorgegeven aan nieuwe entiteiten binnen BV Kantoor Vandaele of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening garanderen. In de mate van het mogelijke zal u hierover worden geïnformeerd.

In alle overige gevallen zal BV Kantoor Vandaele uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen.

BV Kantoor Vandaele kan uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken. Ten slotte hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensautoriteit; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel: +32 2 274 48 00 of via contact@apd-gba.be)

Beveiliging persoonsgegevens

BV Kantoor Vandaele verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BV Kantoor Vandaele bewaart alle verzamelde persoonsgegevens in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van BV Kantoor Vandaele, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat BV Kantoor Vandaele in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

In geen geval kan BV Kantoor Vandaele aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Update Privacy Policy

BV Kantoor Vandaele is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. In dit kader is het ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

Deze versie dateert van 16 maart 2022.

Contacteer BV Kantoor Vandaele

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop BV Kantoor Vandaele uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@accountancyvincke-vandaele.be of +32 (0)472 44 15 81.