Disclaimer

1. Deze website (www.kantoorvandaele.be) (hierna: de/deze ‘Website’) wordt beheerd en uitgebaat door de BV Kantoor Vandaele, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ramskapellestraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0783.640.036, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Eveline Vandaele.

2. De opdrachtbrief en de algemene voorwaarden van de BV Kantoor Vandaele (www.kantoorvandaele.be/algemene-voorwaarden/) zijn van toepassing op deze Website. Door gebruik te maken van deze Website verbindt u zich ertoe de voormelde opdrachtbrief en algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden.

3. Deze Website geeft u informatie over BV Kantoor Vandaele en haar diensten. U vindt er ook de contactgegevens terug.

4. BV Kantoor Vandaele doet de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die u op haar website terugvindt correct is, doch de mogelijkheid bestaat steeds dat de informatie op haar website niet volledig of voldoende accuraat en/of nuttig is voor elk concreet toepassingsgeval.

BV Kantoor Vandaele kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die terug te vinden is op haar website en/of de (in)directe schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van de informatie die terug te vinden is op haar website.

BV Kantoor Vandaele kan de informatie op haar website dagelijks aanvullen en/of wijzigen. Deze aanvullingen en/of wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang vanaf de publicatie geldig en van toepassing, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte dient te worden gesteld.

5. De op deze Website verstrekte gegevens zijn eigendom van de BV Kantoor Vandaele en zijn dan ook intellectueelrechtelijk beschermd. Gebruik ervan, in welke vorm ook, is strikt verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege de BV Kantoor Vandaele.

De reproductie ervan, of die nu volledig of gedeeltelijk gebeurt, voor welke reden, op welke wijze of voor welk doeleinde dan ook, is ten strengste verboden en dit op straffe van schadevergoeding jegens de BV Kantoor Vandaele.

6. De informatie op de Website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. De inhoud van deze Website is louter informatief doch mag in geen geval als juridisch bindend worden beschouwd.

7. BV Kantoor Vandaele is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die op de Website aanwezig zouden (kunnen) zijn.

8. Deze Website kan verwijzingen naar websites bevatten die niet door de BV Kantoor Vandaele worden beheerd. Deze links zijn enkel ter info opgenomen waarbij de BV Kantoor Vandaele niet kan instaan en/of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van de op voormelde websites aangeboden goederen en/of diensten.

9. Door deze Website te gebruiken, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. BV Kantoor Vandaele hecht veel belang aan de bescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan dan ook in onze privacyverklaring (www.kantoorvandaele.be/privacyverklaring/) lezen hoe, waarom en welke persoonsgegevens wij van u (kunnen) verwerken.

10. U kan de BV Kantoor Vandaele steeds contacteren:
– Hetzij per post: Ramskapellestraat 1, 8800 Roeselare
– Hetzij per e-mail: info@accountancyvincke-vandaele.be
– Hetzij telefonisch op het nummer: 0472/44.15.81